พระบรมราโชวาท

พระราชาผู้ทรงธรรม

ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและการประยุกต์ใช้

พระบรมราโชวาท รัชกาลที่ ๑๐ ให้ไว้ ณ วันที่ ๒๙ มีนาคม พุทธศักราช ๒๕๖๒

พระบรมราโชวาท รัชกาลที่ ๑๐ ให้ไว้ ณ วันที่ ๑๙ มีนาคม พุทธศักราช ๒๕๖๔