Categories
Uncategorized

เคารพธงชาติ

ข้าราชการตำรวจในสังกัดกองมาตรฐานวินัย เข้าเวรเคารพธงชาติ ประจำเดือนเมษายน ๒๕๖๓

ข้าราชการตำรวจในสังกัดกองมาตรฐานวินัย เข้าเวรเคารพธงชาติ ประจำเดือนเมษายน ๒๕๖๓

การเข้าเวรเคารพธงชาติของสำนักงานคณะกรรมการข้าราชการตำรวจ (มน.) ตามมาตรการรักษาระยะห่างทางสังคม (Social Distancing) เมื่อวันพฤหัสบดีที่ ๑๔ เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๓ เวลา ๐๘.๐๐ น. ณ ด้านหน้าเสาธงชาติ สำนักงานตำรวจแห่งชาติ ถนนพระราม ๑ แขวงปทุมวัน เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ ๑๐๓๓๐

Leave a Reply to RobertaCaks Cancel reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *