Categories
ข่าวประชาสัมพันธ์

การประชุมการบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศ

การประชุมการบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศสำนักงานคณะกรรมการข้าราชการตำรวจ ครั้งที่ ๒/๒๕๖๓
เมื่อวันพุธที่ ๒๐ พฤษภาคม ๒๕๖๓ เวลา ๑๐.๐๐ น. ณ ห้องประชุม สง.ก.ตร. ชั้น ๑๙ อาคาร ๑ ตร.

การประชุมการบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศสำนักงานคณะกรรมการข้าราชการตำรวจ ครั้งที่ ๒/๒๕๖๓  
เมื่อวันพุธที่ ๒๐ พฤษภาคม ๒๕๖๓ เวลา ๑๐.๐๐ น. ณ ห้องประชุม สง.ก.ตร. ชั้น ๑๙ อาคาร ๑ ตร. ประกอบด้วย
พล.ต.ท. นิทัศน์  ลิ้มศิริพันธ์ ผู้บัญชาการ สง.ก.ตร. ประธาน พร้อมด้วย พล.ต.ต. จรัล  จิตเจือจุน รองผู้บัญชาการ
สง.ก.ตร. / GCIO   ผู้บังคับการกองตรวจสอบและทะเบียนประวัติ    (ตป.)   ผู้บังคับการกองมาตรฐานวินั   (มน.)  
ผู้บังคับการกองอุทธรณ์ (อธ.)  ผู้บังคับการกองร้องทุกข์ (รท.)  พ.ต.อ.ดร.กิตติศักดิ์  ปลาทอง รองผู้บังคับการ ตป. 
นักพัฒนาระบบ (Programmer) และผู้เกี่ยวข้อง  เข้าประชุมเพื่อพิจารณาเกี่ยวกับระบบการจัดเก็บข้อมูลสารสนเทศ
การประชุม ก.ตร. และ อ.ก.ตร.  และการพัฒนาเว็บไซต์ และ Facebook ของ สง.ก.ตร. 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *