Categories
ข่าวประชาสัมพันธ์

ประชุม อ.ก.ตร. วินัย ครั้งที่ ๕/๒๕๖๓

กองมาตรฐานวินัยจัดการประชุม อ.ก.ตร. วินัย ครั้งที่ ๕/๒๕๖๓ ประจำเดือน พฤษภาคม ณ ห้องประชุมศรียานนท์ ชั้นที่ ๒ อาคาร ๑ ตร.

วันจันทร์ที่ ๒๕ พฤษภาคม ๒๕๖๓ เวลา ๑๓.๐๐ น. กองมาตรฐานวินัยจัดการประชุม อ.ก.ตร. วินัย ครั้งที่ ๕/๒๕๖๓ ประจำเดือน พฤษภาคม ณ ห้องประชุมศรียานนท์ ชั้นที่ ๒ อาคาร ๑ ตร. โดยมี พล.ต.อ.มนู เมฆหมอก รอง ผบ.ตร เป็นประธานในการประชุม

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *