Categories
ข่าวประชาสัมพันธ์

ข้าราชการตำรวจในสังกัด เข้าเวรเคารพธงชาติและสวดมนต์

วันจันทร์ที่ ๕ ต.ค.๖๓ เวลา ๘.๐๐ น. ข้าราชการตำรวจในสังกัด เข้าเวรเคารพธงชาติและสวดมนต์

วันจันทร์ที่ ๕ ต.ค.๖๓ เวลา ๘.๐๐ น. ข้าราชการตำรวจในสังกัด เข้าเวรเคารพธงชาติและสวดมนต์ ณ บริเวรหน้า อาคาร ๑ สำนักงานตำรวจแห่งชาติ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *