Categories
Uncategorized

การประชุมซักซ้อมก่อนการประชุม อ.ก.ตร.วินัย

การประชุมซักซ้อมก่อนการประชุม อ.ก.ตร.วินัย ณ ห้องประชุม สง.ก.ตร. ในวันพฤหัสบดีที่ ๑๔ ม.ค.๖๔ เวลา ๑๓.๓๐ น.

วันพฤหัสบดีที่ ๑๔ ม.ค.๖๔ เวลา ๑๓.๓๐ น. ผบก.มน., รอง ผบก.มน. พร้อมด้วย ผกก.ฯ ,รอง ผกก.ฯ ,สว.ฯ และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมประชุมซักซ้อมก่อนการประชุม อ.ก.ตร.วินัย ณ ห้องประชุม สง.ก.ตร. สำนักงานตำรวจแห่งชาติ อาคาร ๑ ชั้น ๑๙ แขวงปทุมวัน เขตปทุมวัน กทม.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *