Categories
ข่าวประชาสัมพันธ์

การประชุม อ.ก.ตร.วินัย ครั้งที่ ๑/๒๕๖๔

วันจันทร์ที่ ๑๘ ม.ค.๒๕๖๔ เวลา ๑๓.๓๐ น. กองมาตรฐานวินัย จัดการประชุม อ.ก.ตร.วินัย ครั้งที่ ๑/๒๕๖๔

วันจันทร์ที่ ๑๘ ม.ค.๒๕๖๔ เวลา ๑๓.๓๐ น. กองมาตรฐานวินัย จัดการประชุม อ.ก.ตร.วินัย ครั้งที่ ๑/๒๕๖๔

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *