Categories
ข่าวประชาสัมพันธ์

ประกาศ กองมาตรฐานวินัย

เรื่องเจตนารมณ์การป้องกันและแก้ไขปัญหาการล่วงละเมิดหรือคุกคามทางเพศในการทำงาน

ประกาศกองมาตรฐานวินัยเรื่องเจตนารมณ์การป้องกันและแก้ไขปัญหาการล่วงละเมิดหรือคุกคามทางเพศในการทำงาน.pdf

แนวปฏิบัติเพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหาการล่วงละเมิดทางเพศ.pdf

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *