Categories
ข่าวประชาสัมพันธ์

ช่องทางแสดงความคิดเห็นต่อร่าง พ.ร.บ.ตำรวจแห่งชาติ พ.ศ.๒๕๔๗

—>ช่องทางแสดงความคิดเห็นของข้าราชการตำรวจต่อร่าง พ.ร.บ.ตำรวจแห่งชาติ คลิกที่นี่

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *