Categories
Uncategorized

มติ อ.ก.ตร. วินัย ครั้งที่ 27/2547

พ.ร.บ.ตำรวจแห่งชาติ พ.ศ.2547 ไม่ได้บัญญัติเกี่ยวกับการดำเนินการทางวินัยแก่ผู้ถูกกล่าวหาที่ถึงแก่ความตาย

Categories
Uncategorized

ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและการประยุกต์ใช้

ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและการประยุกต์ใช้

Categories
Uncategorized

ศาสตร์พระราชาสู่การพัฒนาที่ยั่งยืน

ศาสตร์พระราชาสู่การพัฒนาที่ยั่งยืน

Categories
Uncategorized

พระราชาผู้ทรงธรรม : ประมวลพระบรมราโชวาทและพระราชดำรัสด้านการเมืองการปกครอง

พระราชาผู้ทรงธรรม : ประมวลพระบรมราโชวาทและพระราชดำรัสด้านการเมืองการปกครอง

Categories
Uncategorized

ช่องทางแสดงความคิดเห็นของข้าราชการตำรวจต่อร่าง พ.ร.บ.ตำรวจแห่งชาติ พ.ศ. …

—>ช่องทางแสดงความคิดเห็นของข้าราชการตำรวจต่อร่าง พ.ร.บ.ตำรวจแห่งชาติ คลิกที่นี่

Categories
Uncategorized

แนวทางการปฏิบัติงานด้านมวลชนสัมพันธ์

Categories
Uncategorized

ประกาศ กองมาตรฐานวินัย

ประกาศกองมาตรฐานวินัยเรื่องเจตนารมณ์การป้องกันและแก้ไขปัญหาการล่วงละเมิดหรือคุกคามทางเพศในการทำงาน.pdf

แนวปฏิบัติเพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหาการล่วงละเมิดทางเพศ.pdf

Categories
Uncategorized

การประชุม อ.ก.ตร.วินัย ครั้งที่ ๑/๒๕๖๔

วันจันทร์ที่ ๑๘ ม.ค.๒๕๖๔ เวลา ๑๓.๓๐ น. กองมาตรฐานวินัย จัดการประชุม อ.ก.ตร.วินัย ครั้งที่ ๑/๒๕๖๔

Categories
Uncategorized

การประชุมซักซ้อมก่อนการประชุม อ.ก.ตร.วินัย

วันพฤหัสบดีที่ ๑๔ ม.ค.๖๔ เวลา ๑๓.๓๐ น. ผบก.มน., รอง ผบก.มน. พร้อมด้วย ผกก.ฯ ,รอง ผกก.ฯ ,สว.ฯ และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมประชุมซักซ้อมก่อนการประชุม อ.ก.ตร.วินัย ณ ห้องประชุม สง.ก.ตร. สำนักงานตำรวจแห่งชาติ อาคาร ๑ ชั้น ๑๙ แขวงปทุมวัน เขตปทุมวัน กทม.

Categories
Uncategorized

ประชุม อ.ก.ตร. วินัย ครั้งที่ ๑๑/๒๕๖๓

วันจันทร์ที่ ๒๓ พ.ย. ๖๓ เวลา ๑๓.๓๐ น. กองมาตรฐานวินัยจัดการประชุม อ.ก.ตร. วินัย ครั้งที่ ๑๑/๒๕๖๓ ประจำเดือน พฤศจิกายน ณ ห้องประชุมศรียานนท์ ชั้นที่ ๒ อาคาร ตร. โดยมี พล.ต.อ.มนู เมฆหมอก รอง ผบ.ตร เป็นประธานในการประชุม