อ.ก.ตร.การดำเนินการทางวินัย

คำสั่ง:แต่งตั้งคณะอนุกรรมการ ก.ตร.เกี่ยวกับ
การดำเนินการทางวินัย