รวมกฎหมาย กฎ ระเบียบ ข้อบังคับ ข้อกำหนด ก.ตร. และ ก.ต.ช.

สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการตำรวจ ได้จัดทำหนังสือ “รวมกฎหมาย กฎ ระเบียบ ข้อบังคับ ข้อกำหนด ก.ตร. และ ก.ต.ช. ที่เกี่ยวข้องกับการบริหารงานบุคคลและการพิจารณาทางปกครองของข้าราชการตำรวจ” พิมพ์ครั้งที่ ๓ พ.ศ. ๒๕๖๓ ซึ่งได้มีการปรับปรุงแก้ไขเพิ่มเติมจากการพิมพ์ครั้งที่ ๒ โดยได้รวบรวมกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการบริหารงานบุคคลของสำนักงานตำรวจแห่งชาติ ตลอดจน กฎ ระเบียบ ข้อบังคับ ข้อกำหนด ฯลฯ ของ ก.ตร. รวมทั้งคำพิพากษาศาลปกครองที่สำคัญ เพื่อให้เป็นหมวดหมู่ ทันสมัยและเป็นปัจจุบันมากยิ่งขึ้น สะดวกต่อการค้นคว้า ตลอดจนสามารถใช้เป็นคู่มือในการปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ

ข้าราชการตำรวจและบุคคลทั่วไปที่สนใจ สามารถสั่งซื้อและสอบถามรายละเอียดได้ที่ ฝ่ายอำนวยการ สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการตำรวจ ชั้น ๑๗ อาคาร ๑ สำนักงานตำรวจแห่งชาติ โทร. ๐ ๒๒๐๕ ๓๗๗๓

แบบฟอร์มใบสั่งซื้อ (PDF)

แบบฟอร์มใบสั่งซื้อ (DOCX)