อำนาจ และ หน้าที่

๑) พิจารณาเสนอความเห็นต่อ ก.ตร. หรืออนุกรรมการ ก.ตร. เกี่ยวกับการรายงานการดําเนินการทางวินัย และการออกจากราชการของข้าราชการ ตํารวจตามอํานาจ ก.ตร.

๒) ดําเนินการเกี่ยวกับการสั่งให้ข้าราชการตํารวจประจํากรม ประจํากองหรือประจําส่วนราชการ

๓) ดําเนินการและประสานงานคดีปกครองที่เกี่ยวข้อง กับ ก.ตร. หรืออนุกรรมการ ก.ตร. ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการดําเนินการทางวินัย และ การให้ออกจากราชการ

๔) ดําเนินการเกี่ยวกับการประชุมของอนุกรรมการ ก.ตร. ตามที่ได้รับมอบหมาย

๕) ปฏิบัติงานอื่นใดตามที่ ก.ตร. หรืออนุกรรมการ ก.ตร. มอบหมาย

๖) ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของ หน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย